แฟ้มสะสมงาน

ข้อมูลอาจารย์

# ชื่อ หลักสูตร สังกัด
สมศักดิ์ ธมฺมโชติโก (ธรรมโชติ) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
ขนบ สหายปญฺโญ (เข้ทอง) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
วีรพล โชติวโร (ศรีพิทักษ์) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
จันทิมา แสงแพร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
รังสี ฐานวุฑฺโฒ (ปี่แก้ว) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
สมศักดิ์, รศ. ดร. ญาณโพโธ (โพธิ์ด้วง) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา
สมบัติ คุเณสโก (ทวีคูณ) สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา วิทยาเขตอีสาน
อัครเดช นีละโยธิน สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา วิทยาเขตอีสาน
ประสงค์ พรมศรี สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา วิทยาเขตอีสาน
ดร.ประยงค์ แสนบุราณ สาขาวิชาวิจัยพุทธศาสตร์และปรัชญา วิทยาเขตอีสาน
ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (เอก) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์ สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (เอก) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
นรินทร์ สุมโน (ประสมพงศ์) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ประพันธ์ สุรกโร (สังการ) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
อภิเดช สุผา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
บวร ปวรธมฺโม (มูลอาษา) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
สานิตย์ สีนาค สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (โท) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พระครูสิริธรรมาภิรัต อริยธมฺโม (ยศขุน) สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (โท) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
สมเกียรติ ตันสกุล สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (โท) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พรพิมล โพธิ์ชัยหล้า สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ดร.เวชสุวรรณ อาจวิชัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พชรเดช เสมานู สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กิตติวราทร วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น.ดร.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ชนาธิป ศรีโท สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
วิรุธ วิโรจโน (นิลเพ็ชร) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
วรชัด ปยุตฺโต (ทะสา) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
ชัยมงคล กลฺยาโณ (ตาลอำไพ ,ดร.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พงษ์มนัส ดีอด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
ชัยชนะ ชยชโน (บุญนาดี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
วิไลศักดิ์ ปญฺญาวโร (หงษ์ศรี) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
จักรี ศรีจารุเมธีญาณ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
ก้องพิพัฒน์ กองคำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
เขมินทรา ตันธิกุล สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตล้านนา
ทิตติยา มั่นดี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตล้านนา
พิมภัสสร เด็ดขาด สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตล้านนา
สุวรรณ สุเมธปุญฺโญ (ขำโพธิ์ทัย) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ณทิพรดา ไชยศิลป์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
วิสุทธิกวี ปภารตโน (ไกรแก้ว) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ตระกูล ชำนาญ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตล้านนา
วัฒนา สุรจิตฺโต (ขันทะชา) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ไพโรจน์ อตุโล (สมหมาย) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
สุภาพร บัวช่วย สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
คณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ (บำรุงทรัพย์) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตอีสาน
วิชิต นาชัยสินธุ์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
พงษ์พิสิฏฐ์ ฐานวโร (ปาจิตเณย์) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ชาตรี เพ็งทำ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตอีสาน
กิตติยานนท์ วรรณวงศ์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตอีสาน
สามารถ ฐานิสฺสโร (อาจคงหาญ) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สิทธิชัย คมฺภีโร (รินฤทธิ์) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ฟูตระกูล พุทฺธรกฺขิโต (หลินภู) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
พนมภรณ์ ฐานิสฺสโร (กับบุญ) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ธรรมจักรเจติยาภิบาล ธีรสุโภ (จันทร์จำรัส) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พรชัย วันทุม สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วิทวัส กตเมธี (ประเสริฐ) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วรวุฒิ ธารสอาด สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วีรศักดิ์ สุรเมธี (ผาลา) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตล้านนา
วสันต์ ธีรวโร (เกษงาม) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตอีสาน
ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตอีสาน
โยธิน มหาวีโร (มาศสุข) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
อภิพงค์ ภูริวฑฺฒโน (คำหงษา) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ชลวัฒน์ ชลวโร ( กิมซัว) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
อุดมธีรคุณ (ภาวัต) วิสุทเธสโก (แสวงดี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ศรีสลับ อุปมัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
บุศรา สุวรรณไตรย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
บัณฑิกา จารุมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สงวน หล้าโพนทัน สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อุทัย กมลศิลป์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กฤตสุชิน พลเสน สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) บัณฑิตวิทยาลัย
มฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม (อามาตมนตรี) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) บัณฑิตวิทยาลัย
ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) บัณฑิตวิทยาลัย
พระสุทธิสารเมธี (ชัยยันต์) จตฺตาลโย (สืบกระพันธ์) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (เอก) บัณฑิตวิทยาลัย
จำเนียร แสงสิน สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ไมตรี ปุญญามรินฺโท (กองแสน) สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มนต์เทียน มนตราภิบูลย์ สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
จำนง คันธิก สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
จำเรียง กำเหนิดโทน สาขาวิชาภาษาบาลีสันสกฤตและพุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
อารดา ฉิมมากูร สาขาวิชาการปกครอง (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
เสนีย์ คำสุข สาขาวิชาการปกครอง (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
สุกิจ ชัยมุสิก สาขาวิชาการปกครอง (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
สมภพ ระงับทุกข์ สาขาวิชาการปกครอง (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
ฐากูร หอมกลิ่น สาขาวิชาการปกครอง (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
สุรไกร ชินพุทฺธิสิริ (คงบุญวาสน์) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ปริญญา ตรีธัญญา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
กฤติกา ชนะกุล สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ณัฐหทัย นิรัติศัย สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ณัฐชยา กำแพงแก้ว สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
วรเทพ เวียงแก สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
เอนก มูลมา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
เอกชาตรี สุขเสน สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
ดร.สิทธิพร เกษจ้อย สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
หญิงวาริณี โสภาจร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
สังฆรักษ์ทวี อภโย (ข่ายมณี) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน
ดร.บุญส่ง ทองเอียง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร. อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) คณะศึกษาศาสตร์
สถาพร ขันโต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) คณะศึกษาศาสตร์
ธำรงค์ ฐิตปุญโญ (สมาธิ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) คณะศึกษาศาสตร์
สุวิทย์ ภาณุจารี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) คณะศึกษาศาสตร์
จักรกฤษณ์ โพดาพล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ทดสอบ ทดสอบ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) คณะศึกษาศาสตร์
จักรพล สิริธโร (ป้องศิริ) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
กรรณิกา ไวโสภา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ดร.สรัญญา แสงอัมพร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
บุญช่วย ศิริเกษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สันติ อุนจะนำ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
รัตนมงคล (มนตรี) อภิมนฺติโก (ยางธิสาร) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) คณะศึกษาศาสตร์
กฤตยากร ลดาวัลย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ชัยรัตนากร ชยรตโน (ขันโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ (บุตระเกษ,ผศ.ดร.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตอีสาน
ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิทิตศาสนาทร อุปสนโต (จุมปา) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตล้านนา
สกุล มหาวีโร (เที่ยงไชย) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตล้านนา
ดร.วิทูล ทาชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตอีสาน
ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตล้านนา
ชาลี ภักดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตล้านนา
พศิน แตงจวง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (โท) วิทยาเขตล้านนา
สมศักดิ์ ธนปญฺโญ (ทองบ่อ) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
สุขุม สุขวฑฺฒโก (มัชชิกานัง) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
ทองสาย ศักดิ์วีระกุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา
ทองคำ เกษจันทร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มาโนช นันทพรม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
อรรถ เทียบปัด สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ชื่นอารมณ์ จันทร์พินิจรัตน์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
พรทิพย์ ซังธาดา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
พรพิมล เพ็งประภา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ประณิตา จันทรประพันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สุรพันธ์ สุวรรณศรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตอีสาน
ฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ณัฐวุฒิ คล้ายสุวรรณ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
มหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม (ศิลากุล) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
จิรายุทธ ปโยโค (มุละชิวะ) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ศิริลักษณ์ บัตรประโคน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ประจง ประสารฉ่ำ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
สุธีวรสาร ฐิตปญฺโญ (จันทุม) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
พีรพงษ์ แสนสิ่ง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
วิภาษณ์ เทศน์ธรรม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
สุริวัตร จันทร์โสภา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
กิตติคุณ ภูลายยาว สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา
ปริยัติกิตติวิมล กิตติสาโร (สุดโสม) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา
ณฐกร ปฏิภาณเมธี (ไชยบุตร) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา
จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จักรพัชร์ จกฺกภทฺโท (หิรัญคำ) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
ชุ่ม พิมพ์คีรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา
พิเชษฐ์ อตฺตานุรกฺขี (คำงาม) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
เอี่ยม อามาตย์มุลตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ริศร พงศ์สุวรรณ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อำนวย มหาวีโร (น้อมระวี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สุแทน โคตรภูเวียง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
บัญชา ธรรมบุตร สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตอีสาน
อัครชัย ชัยแสวง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตล้านนา
ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตอีสาน
อรรถพงษ์ ผิวเหลือง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตอีสาน
คชา ปราณีตพลกรัง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตอีสาน
โชคชัย ฐิตชโย (ถวิลถึง) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาเขตอีสาน
นพรัตน์ กันทะพิกุล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
พูลสุข กรรณาริก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
เกรียงไกร สิริวฑฺฒโน (เพ็ชสังคาด) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
บรรจบ โชติชัย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ประภาส ลาวัณย์ศิริ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ชัยวิชญ์ สีดาบุตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พระครูสิริธรรมนิเทศ อติวีโร (ไชยเชษฐ์) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
พลภัทร อภัยโส สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ชัชชฎา ตรีทวีวงศ์กุล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
อานันท์ กรมน้อย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
ชนมกร ประไกร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อนันต์ ศิลปี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ธณพร โปมิน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นภันต์ สนฺติภทฺโท (ถาวรบรรจบ) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ภัทรลดา วงษ์โยธา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
สมควร ข่าสะโปน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
จักรี บางประเสริฐ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
สำราญ ศรีคำมูล สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
นฤมล ชุ่มเจริญสุข สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สนิท วงปล้อมหิรัญ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พยอม ก้อนในเมือง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
พิศิษฐ์ พวงมลิวัลย์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วินัยการโกวิท อคฺคปุญโญ (ผากา) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
สุขพล ปุณฺณสุโข (ทองพริ้ม) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ประสิทธิ์ ปสิทฺโธ (สระทอง) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
พนมมาศ บำรุงศิลป์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
พิรุณ จันทวาส สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
พาฝัน ธนากูรเมธา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
กวีวัฒน์ (ธีรวิทย์) ฉนฺทวิชฺโช (สุคนธวรานนท์) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
สายัณห์ เปมสีโล (วงศ์สุรินทร์) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พนมนคร มีราคา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
แสงอาทิตย์ ไทยมิตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
ถาวร วรบุตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
บุญฤทธิ์ อภิปุณโณ (คำเหลือง) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
อัจฉรา ไชยราช สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
กฤษณ์ ศรทัตต์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
มงคล สารินทร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
บุญนา ฐานวีโร (ประทุมชาติ) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
ยชุรเวท หงส์สิริ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สงัด เชียนจันทึก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
บังอร พันธนะบุญ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
เนรมิต ชญกุลมินทร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
หาญ เถาตาจันทร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ประเสริฐ ชมพรมมา สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอีสาน
ประครอง งามชัยภูมิ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
จรัญ สุวโจ (สะทัน) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอีสาน
เบญญาภา เพิ่มบุญ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
แก่นเพชร แฝงสีพล สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอีสาน
สัจจารักษ์ ปาลโก (ไร่สงวน) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอีสาน
ปัณฑิตาภา เนตรน้อย,ผศ.ดร. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดวงพร คำหอมกุล,ผศ.ดร. สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สังวรณ์ กิตฺติสาโร (นาใจแก้ว) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอีสาน
สุวัฒนธรรมาภรณ์,ดร. (ภัทร ) ยสปาโล (เสนวรรณกุล) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
สุดารัตน์ วงค์คำ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ฌานิพิทย์ อินฺทจารี (สุระศักดิ์) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
สุนทรวินัยรส สุภวินโย (โคตรรักษา) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
เศรษฐา ภูศรีโสม สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ (จารย์คุณ) สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา วิทยาเขตอีสาน
ปิยะสุดา เพชราเวช สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นงเยาว์ คลิกคลาย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปาริฉัตร ไชยเดช สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตอีสาน
ศุภวัฒน์ บุญนาดี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตอีสาน
รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตอีสาน
วงศ์ชนก จำเริญสาร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
เตือนใจ ผางคำ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ชุลีพร นาหัวนิล สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตอีสาน
นารีรัตน์ จันทวฤทธิ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วีณา ภาคมฤค สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นันทา โพธิ์คำ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิจิตรา ทิพรมย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตอีสาน
วิจิตร พงศ์สุวรรณ สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด
นิคม สุวพงษ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จำนง กมลศิลป์ สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พรทิวา จุลสุคนธ์ สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปรีดา นวลรักษา สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จำเนียร ฉิรินัง สาขาวิชาการประถมศึกษา วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ดร.ดำรงค์ เบญจคีรี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) คณะศึกษาศาสตร์
ดร. ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สุรสิทธิ์ ไกรสิน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ดร.เกศริน มนูญผล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.สุธาสินี แสงมุกดา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) คณะศึกษาศาสตร์
ไกรวรรณ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) คณะศึกษาศาสตร์
ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) คณะศึกษาศาสตร์
สุเทพ เมยไธสง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิจิตรปัญญาภรณ์ ,ผศ.ดร. ปญฺญาธโร (ภูมาพันธ์) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตอีสาน
สุธีจริยวัฒน์ ชิตงฺกโร (ภักดีนอก) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตอีสาน
จิราภรณ์ ผันสว่าง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิมลพร สุวรรณแสนทวี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (มูลสาร) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) คณะศึกษาศาสตร์
เอนก ศิลปนิลมาลย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
พระครูธรรมาภิสมัย ผาสุโก (หาสุข,ดร.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (เอก) วิทยาเขตอีสาน
ธรรมคุต สุทฺธิวจโน (สัพโส) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
เทพศากยวงศ์บัณฑิต ธมฺมสากิโย (ศากยะ) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ประจวบ ประเสริฐสังข์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
สุเทพ สุวีรางกูร สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
เสถียร วิพรมหา สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
นฤมล เจริญใจ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ธีรศักดิ์ แสนวังทอง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
วราสะยะ วราสโย (วราสยานนท์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
ดร.ไพโรจน์ - (บัวสุข) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
ณัฐธนธีรา ศรีภา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
วิโรจณ์ ญาณวีโร (ปึงสูงเนิน) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
คัมภีรภาพ คงสำรวย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
อรรชนิดา หวานคง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
สมัคร มหาวีโร (วงศ์ละคร) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
กิตติสารสุธี สีลสมฺปนฺโน (แก้วอาษา) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
ศักดิพงษ์ โสภาจร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
ดร.ธนกร ชูสุขเสริม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตอีสาน
ประดิษฐ์ คำมุงคุณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
จง ลีลาศีลธรรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
สมชาย ปภากโร (ณ เชียงใหม่) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
จุลชีพ เขมชีโว (แซ่ย่าง) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตล้านนา
วิโรจน์ คุตฺตวีโร (ธาระพุฒ) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
ศรัณย์ มะกรูดอินทร์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
สันติราษฎร์ ฌานสนฺติ (พวงมลิ) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
สมเกียรติ ไชยภูมิ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
ศรีวินยาภรณ์ สายรุ้ง อินฺทาวุโธ (แดงงาม) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
บุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (วงค์แก้ว) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
สุมานพ ศิวารัตน์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
พระเมธาวินัยรส(สุเทพ) ปสิวิโก (พุทธจรรยา) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
มานพ นักการเรียน สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
พระครูศรีปริยัติคุณาภรณ์ ญาณสีโล (ธรรมจง) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
มงคลธรรมวิธาน ภูริจิตฺโต (ทะเรรัมย์) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
นรินทร์ สีลเตโช (สาไชยันต์) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อุเทน ลาพิงค์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตล้านนา
ธนโชติ จิรธมฺโม (เขื่อนเพชร) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตล้านนา
วิเศษ ปญฺญาวชิโร (เสาะพบดี) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตล้านนา
พระราชปริยัติวิมล ปญฺญาวชิโร (ศรีสุระ) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สากล สุภรเมธี (เดินชาบัน) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ประชัน ชะชิกุล สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตอีสาน
ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์ สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตอีสาน
บุญไทย ปุญญมโน (ด้วงวงศ์) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) บัณฑิตวิทยาลัย
ทรงศักดิ์ พรมดี สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตล้านนา
สุรวุฒิ จนฺทธมฺโม (แสงมะโน) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตอีสาน
ธรรมรัตน์ เขมธโร (หาญณรงค์) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตร้อยเอ็ด
โผน นามณี สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา (โท) วิทยาเขตล้านนา
สุธีปริยัติโกศล, ดร. (มนัส) กิตฺติสาโร (สุภาพ) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา
ดร.บุญช่วย ศรีเปรม สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา
ดร.แหวนทอง บุญคำ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา
วิธวินท์ ภาคแก้ว สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา
สิริพร ครองชีพ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา คณะศาสนาและปรัชญา
วิชาญ กนฺตสีโล (กำเหนิดกลับ) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
เอกชัย แซ่ลิ้ม สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ปริยัติสาทร สีลาวุโธ (ราชา) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
วิเชียร ธมฺมวชิโร (สายศรี) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ทวีศักดิ์ ใครบุตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
เตชทัต ปักสังขาเนย์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
บวรชัยวัฒน์ เมธิโก (เลือดไทย) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
อนุรักษ์ อนุรกฺขิโต (รัฐธรรม) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ) พุทฺธิสาโร (ก้านจักร) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศาสนาและปรัชญา
กำธร เพียเอีย สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศาสนาและปรัชญา
ปุณณ์สมบัติ ปภากโร (บุญเรือง) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตล้านนา
สัญชัย ญาณวีโร (ทิพย์โอสถ) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตล้านนา
เจริญ กตปญฺโญ (กระพิลา) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตล้านนา
ภาษิต สุขวรรณดี สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วิญญู กินะเสน สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วิเชียร อธิปุญฺโญ (แสนศรี ) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
บุญเสริม ปภสฺสโร (จันทร์ภักดี) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
สุดใจ ภูกงลี สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
จิณกมล อภิรตโน (เป็นสุข) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง
อำนาจ ศรีบรรเทา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศาสนาและปรัชญา
กมล บุตรชารี สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตล้านนา
สมิตไธร อภิวัฒนอมรกุล สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตล้านนา
เอกชัย สุชโย (คำลือ) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศาสนาและปรัชญา
ปริยัติวุฒิธาดา พลพงษา สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
เจริญ ทนฺตจิตฺโต (คางคำ) สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะศาสนาและปรัชญา
ไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (สาฆ้อง) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อุทัย ภูคดหิน สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ทองเปลือง อภัยวงศ์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สุเมตร์ เทพโสภา สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตร้อยเอ็ด
วิกรมธรรมธัช ปิยธมฺโม (คัมภีรวรธรรม) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปราโมทย์สิลคุณ จนฺทสีโล (ศรีตะวัน) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ปฏิภาณโกศล (สมคิด), ดร. จินฺตามโย (เนาว์ชมภู) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศาสนาและปรัชญา
จำรัส บุดดาพงษ์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
นิคม ปาทะวงศ์ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
รัชชัย ขยันทำ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ศิริโสธรคณารักษ์ ธมฺมทินฺโน (นาทองไชย) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
พระครูธรรมธร มะลิน กิตฺติปาโล (แสวงมิ้ม) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วิพจน์ วันคำ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ชาญพัฒน์ ขำขัน สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
กรธัช กมฺพุวณฺโณ (ศักดิ์ศรี) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ทวี เลียวประโคน สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศาสนาและปรัชญา
ประเวช วะทาแก้ว สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศาสนาและปรัชญา
สำราญ โคตรสมบัติ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศาสนาและปรัชญา
วิภัชธรรมวิจิตร จารุวํโส (กางทอง) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
พิศิษฏ์ธรรมนิเทศ จารุวัฒน์ อภิวฑฺฒโน (จันทะพรม) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วิชิต อคฺคชิโต (จันทร์สง่า) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะศาสนาและปรัชญา
ดร.สุวิญ รักสัตย์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (เอก) บัณฑิตวิทยาลัย
สรวิศ พรมลี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
ธีรักษ์ หนูทองแก้ว สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
พิสุทธิธรรมาภรณ์ วิสุทฺธาจาโร (ทองสะคม) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
สุทิน เลิศสพุง สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สุขชัย วงษ์จันทร์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สถิตย์ กรมทอง สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
เกษม ประพาน สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
สุริยา อาภาโค (รัตนญาติ) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
เอกกวิน ปิยวีโร (อะซิ่ม) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วีรนุช พรมจักร์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ยุทธวีระ ศรีกันหานนท์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
วิราษ ภูมาศรี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
กันต์ ศรีหล้า สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
อิศเรศ จิณฤทธิ์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ธนะชัย สามล สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
อรุณ ปญฺญารุโณ (ปัญญารุโณ) สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
สุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ยโส (คำมาก) สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
ไพรัช พื้นชมภู สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด
สมชัย แสนภูมี สาขาวิชาการปกครอง คณะสังคมศาสตร์
วิชาญ วุฑฺฒิโก (จูมครอง) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน
ไพสิฐ (ธนภัทร) อภิชาโน (จะโต) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
จินตนา กะตากูล สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ธิดา ขุนสิทธิ์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ณฐอร เจือจันทร์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน
สอาด ภูนาสรณ์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
บานชื่น นักการเรียน สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ธมกร ทยาประศาสน์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ณัฐพล จินดารัมย์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
พนัด ด้วงติลี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
วรเชษฐ์ โทอื้น สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
ชัชพงศ์ เทียมทันวณิช สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
วรวุฒิ สุขสมบูรณ์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
มนตรี รอดแก้ว สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อาทิตย์ ชูชัย สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ณฐภัทร อยู่ประไพ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
อรรถจริยานุวัตร สุวณฺโณ (ศรีทอง) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ศรีปริยัติวิธาน คุปตรํสี (ทองวิจิตต์) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
เจริญ ทุนชัย สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
กิติพล กิตฺติพโล (กองแสง) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วรยุทธ สถาปนาศุภกุล สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
มงคลชัย สมศรี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
ธีรธรรมานุยุต ยโสธโร (เงินสยาม) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
ไชยยา เรืองดี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
กรุณา มธุลาภรังสรรค์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
วีระชาติ ปิยวณฺโณ (โปธา) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ทองใบ สุปภาโส (ปะพะลา) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด
อภิชิต เหมือยไธสง สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน
ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน
ประทิ่น เขมจารี (ทองน้ำแก้ว) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วิระยา พิมพ์พันธ์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ดาวฤดี ศรีษะเกษ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตอีสาน
สุรศักดิ์ ปุณฺณวุฑฺโฒ (ปราโมทย์วรพันธุ์) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
สุนทรมหาเจติยานุรักษ์ จิตฺติชโย (มาตย์วงค์) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
อดิศักดิ์ ทุมอนันต์ สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จุรี สายจันเจียม สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จรูญศักดิ์ แพง สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
ครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฒโน (พรหมเมือง) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาเขตล้านนา
วรจิตตานุรักษ์ ปาลจิตฺโต (วงศ์เสาเนา) สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
สุรศักดิ์ พุทธา สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
กษิดิศ นวเสรี สาขาวิชาการปกครอง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์