แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จินตนา กะตากูล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2542