แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปฏิภาณโกศล (สมคิด), ดร. จินฺตามโย (เนาว์ชมภู)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
M.A.(Buddhist Studies) University of Delhi, India 2546
ศน.บ.(ปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2543