แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมภพ ระงับทุกข์

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยารามคำแหง 2548
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยารามคำแหง 2520