แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุกิจ ชัยมุสิก

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Political science Banaras Hindu University, India 2540
Political science Mahatma Gandhi Kashividypith University, India 2535
Political science Banaras Hindu University, India 2533