แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ภัทรลดา วงษ์โยธา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2559
ศษ.ม. (นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2542