แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ไพสิฐ (ธนภัทร) อภิชาโน (จะโต)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
(ปร.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2560
(พธ.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554