แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมเกียรติ ไชยภูมิ

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559
อภิธัมมัตถสังคหะ (ระดับสูง) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 2556
ธรรมศึกษาเอก พระปริยัติธรรมสนามหลวง 2555
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ภบ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2522