แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณัฐชยา กำแพงแก้ว

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สสม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550