แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณัฐหทัย นิรัติศัย

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สสม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2548