แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กฤติกา ชนะกุล

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สสม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
ศส.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548