แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุรไกร ชินพุทฺธิสิริ (คงบุญวาสน์)

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สสม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548
เปรียญธรรม 9 ประโยค คณะสงฆ์ไทย 2547