แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เสถียร วิพรมหา

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
ศน.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏณาชวิทยาลัย 2536