แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุเทพ สุวีรางกูร

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Sociology) Panjab University, India 2549
M.A. (Sociology) Banaras Hindu University, India 2540
ศน.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537