แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประจวบ ประเสริฐสังข์

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พช.ม. (พัฒนาชุมชน) ม.ธรรมศาสตร์ 2540
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2536