แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เทพศากยวงศ์บัณฑิต ธมฺมสากิโย (ศากยะ)

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Doctor of Philosophy (Social Anthropology) Brunel University, UK 2543
Master of Philosophy (M.Phil.) (Social Anthropology) Cambridge University, UK 2537
Master of Arts (Anthropology) Tribhuwan University, Nepal 2530
ศาสนศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2525