แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมชัย แสนภูมี

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555