แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2560
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548
วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2546