แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ยโส (คำมาก)

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2546