แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อรุณ ปญฺญารุโณ (ปัญญารุโณ)

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2551
ร.บ. (เทคนิคและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2550
การวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2547
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2546
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544
ศน.บ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2541
เปรียญธรรม ๙ ประโยค กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2539