แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธนะชัย สามล

คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่น) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสร์ 2558
ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554