แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

รัตนมงคล (มนตรี) อภิมนฺติโก (ยางธิสาร)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การเมืองการปกครอง (ร.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2554
การศึกษาผู้ใหญ่ (กศ.ด.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2554
การศึกษาผู้ใหญ่ (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2547
การเมืองการปกครอง (ร.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544