แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศรีรัชมงคลบัณฑิต (อรุณ) พุทฺธิสาโร (ก้านจักร)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค) คณะสงฆ์ไทย 2536