แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สันติ อุนจะนำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
ปวค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2544
อม.(ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2541
ศน.บ(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2536