แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ทิพมาศ เศวตวรโชติ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559
วท.ม. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2546
คบ. (ครุศาสตรบัณฑิต) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2543