แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จิรายุทธ ปโยโค (มุละชิวะ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547