แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิเศษ ปญฺญาวชิโร (เสาะพบดี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กษ.บ. (การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2663
ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2560
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2559
ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
ร.ม. (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
ศษ.บ. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
ปร.ด. (ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2554
ป.ธ.9 (เปรียญธรรม 9 ประโยค) คณะสงฆ์ไทย 2545
ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2538