แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณรงศักดิ์ ลุนสำโรง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. in English (Linguistics and Phonetics) The English and Foreign Languages University, India 2555
M.A. (Linguistics) University of Mysore, India 2547
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537