แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

รังสี ฐานวุฑฺโฒ (ปี่แก้ว)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2562
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 2557