แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ม.ศิลปากร 2552
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ม.ศิลปากร 2543
ค.บ.(สังคม) วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2525