แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ไกรวรรณ ชินทตฺติโย (ปุณขันธ์)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) ม.ศิลปากร 2552
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ป.ธ. ๙ (ภาษาบาลี) กองบาลีสนามหลวง 2542