แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อุทัย กมลศิลป์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2562
พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2560
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
การบริหารการศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ 2537
จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2536
สังคมศึกษา มศว.มหาสารคาม 2525