แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.สุธาสินี แสงมุกดา

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544