แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

คณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ (บำรุงทรัพย์)

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2549