แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณัฐพงษ์ ขจรแสงเจริญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556