แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ศิริลักษณ์ บัตรประโคน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. ภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544