แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.เกศริน มนูญผล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2544
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร 2526
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒสงขลา 2524