แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มนต์เทียน มนตราภิบูลย์

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์ 2541