แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ม.การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2563
ปร.ด.พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559
ศศ.ม.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2555
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเลย 2545