แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

มหานพรัตน์ ขนฺติธมฺโม (ศิลากุล)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562
ศน.บ การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร 2560