แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พรทิวา จุลสุคนธ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การประถมศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548