แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วราสะยะ วราสโย (วราสยานนท์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Linguistic University of Mysore in India. 2562
ภาษาศาสตร์ มหาวิิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
พธบ.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
เปรียญธรรมเก้าประโยค (บาลี-สังคมศาสตร์) สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทย 2551