แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ชัชชฎา ตรีทวีวงศ์กุล

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A. (Applied Linguistics for English Language Teaching) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
B.A. (Business English) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2550