แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ยุทธวีระ ศรีกันหานนท์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รัฐศาสตร์ (ร.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2561
รัฐศาสตร์การปกครอง (ร.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2559