แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุภาพร บัวช่วย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Social Science (Ph.D.) M.U.Perss, Bodh-Gaya 2551
สังคมศึกษา (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
สังคมศึกษา (ค.บ.) วิทยาลัยครูมหาสารคาม 2526