แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

บวรชัยวัฒน์ เมธิโก (เลือดไทย)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (ปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2559
ศศ.ม. (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2551
บธ.บ. (ธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2541