แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ไมตรี ปุญญามรินฺโท (กองแสน)

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556
ป.ธ. 9 การศึกษาคณะสงฆ์ 2547