แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จันทิมา แสงแพร

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พุทธศาสน์ศึกษา ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555