แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วีรพล โชติวโร (ศรีพิทักษ์)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรัชญา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -