แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ขนบ สหายปญฺโญ (เข้ทอง)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พระพุทธศาสนา ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561
บาลี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
เปรียญธรรม ๙ ประโยค พระปริยีติธรรมสนามหลวง 2543